Senec

Vytlačiť

Senec sa nachádza v Stredoeurópskom regióne. Leží na juhozápade Slovenska - v Podunajskej nížine, na rozhraní Podunajskej roviny a Podunajskej pahorkatiny. Mesto je vzdialené 27 km od rakúskych hraníc (prechod Kittsee) a 28 km od maďarských hraníc (prechod Rajka). Najbližšími európskymi metropolami sú Viedeň (90 km), Budapešť (230 km) a Praha (350 km).

Leží severovýchodne od Bratislavy, vo vzdialenosti 25 kilometrov v nadmorskej výške 126 m.n.m. Matematicko-geografická poloha stredu mesta je určená kartografickými súradnicami 17° 24´ východnej geografickej dĺžky a 48° 13´ severnej geografickej šírky. Leží na diaľnici D1 z Bratislavy do Žiliny a na významnom európskom železničnom ťahu Praha-Bratislava-Balkán/Orient. Podľa územnosprávneho usporiadania SR sa rozprestiera vo východnej časti Bratislavského kraja, vyššieho územného celku (VÚC) Bratislava.

Od roku 1996 je Senec okresným mestom. Okres tvorí 28 obcí. V súčasnosti má Senec 15500 obyvateľov. Je významným strediskom cestovného ruchu na Slovensku a križovatkou ciest do Bratislavy, Trnavy, Nitry, Pezinka a Šamorína.
Poľnohospodárstvo – výhodná poloha, priaznivá geológia, podnebie,hydrológia a pôdy dali predpoklad k intenzívnemu využívaniu a rozmachu poľnohospodárstva. Poľnohospodárska výroba je zameraná na pestovanie obilia a krmovín.
Priemysel – priemysel v Senci má dlhú históriu. V meste dominuje stavebný, strojársky a potravinársky priemysel.
Cestovný ruch – územie Senca je výhodné predovšetkým na pobyt pri vode,vodné športy, turistiku, rybárstvo. Centrom cestovného ruchu v Senci sú Slnečné jazerá . Ich využívanie podmieňuje mierne podnebie, teplá voda s priemernou teplotou 25 C, slnečný svit vyše 2 200 hodín v roku.

História Senca:

Najstaršie písomné správy o Senci

Historický vývoj Senca možno sledovať od polovice 13.storočia. Za najstaršiu písomnú správu o Senci sa pokladá listina palatína a bratislavského grófa Rolanda z 25.novembra 1252, v súvislosti s vytyčovaním chotárnych hraníc. Okrem najstaršej písomnej správy sa Senec spomína aj v listine z 18.decembra 1326, ktorou Karol I. obnovuje chotár osady Beel a spomína kostol sv.Mikuláša v Senci. V súvislosti s vymedzovaním chotárnych hraníc v roku 1423 sa uvádza severná chotárna hranica medzi Sencom a Šarfiou a v roku 1507 potvrdzuje tieto chotárne hranice kráľ Vladislav V. V tomto období je Senec vlastníctvom niekoľkých feudálnych rodín (Bátoriovci, Sékeľovci, Pernicovci, Turzovci a Esterháziovci), ktorým patril Senec až do roku 1918.

Hospodársky a sociálny život Senca v minulých storočiach

Dôležitý doklad, ktorý podáva prehľad o hospodárskom a sociálnom živote Senca bol tzv. „Jozefínsky dotazník“ z roku 1785.
V tomto období je Senec dôležitým hospodárskym centrom a sú v ňom zastúpené všetky remeslá a výrobné živnosti. Význam Senca už v tomto období dokumentuje Senecký tridsiatok (poplatok za prevážaný a prekladaný tovar). Senec ako starobylé „tridsiatkové“ mestečko s dobrými komunikačnými spojmi bolo vyzdvihnuté panovníkom Karolom III. a bolo mu udelené privilégium na konanie a vydržiavanie známych trhov. S rozvojom trhov súviseli senecké cechy a prvé správy o seneckých cechoch pochádzajú z 22.júna 1599.
Najväčším seneckým cechom bol cech hrnčiarov založený v roku 1745. V rokoch 1787 – 1790 pracovali v Senci dve textilné manufaktúrky. Manufaktúrka patriaca Samuelovi Szakmarymu používala spôsob výroby známy dovtedy len v Anglicku, vyrábala výrobky z konope a kúdele. K hospodárskemu životu a rozvoju Senca v neskoršom období prispeli cestná križovatka a od roku 1850 železnica Bratislava-Senec-Galanta, až do Budapešti. Významnými udalosťami pre Senec boli aj župné zasadnutia, na ktorých sa prejednávali dôležité župné záležitosti.

Senec – centrum kultúry a vzdelanosti už v minulosti

Centrom vzdelanosti sa Senec stal založením vyššej školy Collegium oeconomicum Máriou Teréziou v roku 1763. Bola to jedna z prvých vyšších škôl v odbore všeobecnej ekonómie na území dnešného Slovenska. Bola centrom kultúrno osvetového života nielen Senca, ale aj celého okolia. V roku 1776 dôsledkom požiaru škola zanikla.
Na konci 19.storočia vznikla v Senci prvá tlačiareň, ktorá pracovala pre miestne potreby verejného a obchodného života. V roku 1913 bola založená ručná tlačiareň Merkur. Najznámejšou tlačou tejto tlačiarne boli senecké časopisy, v rokoch 1931 – 1932 vychádzal Senecký spravodaj.

Obec Senec sa stáva mestečkom

V 15.storočí za vlády Mateja Korvína získali viaceré obce privilégium mestečka. Podmienky pre privilégiá mestečka mal Senec veľmi dobré a tak okolo roku 1480 v rámci šintavského panstva získal tržné práva a privilégium mestečka. Znakom každého mestečka bol erb. Erb Senca patrí medzi starobylé erby feudalizmu. Pôvodne pozostával zo štítu, na ktorom je vyrytý doľava kráčajúci lev a nad ním sa vznáša otvorená koruna. Pôvod erbu Senca je neznámy.

Názov Senec

Súčasný názov Senec, používaný od prvej polovice 20.storočia, vychádza zo starších pomenovaní Zemch, Szempc a Wartberg. Mesto sa skladá zo štyroch sídelných častí (Senec, Svätý Martin, Červený majer a Horný dvor). Senec je známy predovšetkým ako významné slovenské letné turistické centrum. Mesto je príťažlivé na bývanie nielen pre blízkosť hlavného mesta Bratislavy, ale aj kvalitné životné prostredie a rekreačný areál Slnečných jazier. Senec bol v rokoch 1949-1960 a 1996-2004 sídlom okresu.
Od 1.1. 2004 je sídlom obvodného úradu.

Tuesday the 23rd. Holiday Village Senec. Powered by 888poker review - All rights reserved.